GEBEDEN

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg
en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Gebed van deken Jo

Heer van alle leven,
onze wereld maakt moeilijke en onzekere tijden door.
Het Coronavirus infecteert mensen
en kan soms tot de dood leiden.
Daarover hebben we grote zorgen
vooral ook voor de kwetsbaren:
ouderen met gezondheidsklachten,
dak- en thuislozen, vluchtelingen,
jongvolwassenen met onderliggend lijden,
kinderen die op hulp zijn aangewezen,
zij die hulp verlenen aan zieken en in de frontlijn staan.
Meer dan ons best kunnen we niet doen.
Samen proberen we om deze gezondheidscrisis te overwinnen.
Deze crisis gaat mensen wereldwijd aan.

Wij bidden u op voorspraak van Moeder Maria,
de Heilige Servatius, de Heilige Antonius van Padua,
de Heilige Antonius Abt, de Heilige Lambertus
en alle heiligen om kracht, troost, goede moed
en uithoudingsvermogen, teneinde het dagelijks leven
te kunnen aanvaarden,
zoals het in alle heftigheid op ons afkomt.
In het bijzonder bidden we voor alle families,
nabestaanden, vrienden, kennissen, buren
en collega’s die iemand moeten missen
en die geraakt zijn door gevoelens van onmacht en groot verdriet.

Heer van alle leven,
sta toch uw mensen bij
en laat nooit varen het werk van uw handen.
Geef dat wij oprecht uw volk mogen zijn
op de pelgrimstocht van het leven.
En dat we steeds naar uw voorbeeld
mogen handelen in de goede zorgen van mensen voor elkaar.
Heer wees ons elke dag meer nabij,
juist nu wij de kwetsbaarheid
en broosheid van het leven zo pijnlijk ervaren.
Iedere dag branden we kaarsen in onze kerken en kapellen
opdat zij ons gebed kracht bij mogen zetten
en verder mogen dragen.
Juist ook, dat we voor elkaar een lichtje mogen zijn in deze donkere tijden.
Amen

Voor meer bemoedigende woorden:
https://www.bisdomdenbosch.nl/woord-ter-bemoediging-2-vertrouwen-houden-in-een-onzekere-tijd/