Overzicht van de gang van zaken

Bij vieringen in de kerken van de Franciscusparochie vanaf 1 juli

Gemarkeerde plaatsen
In alle kerken zijn de beschikbare plaatsen gemarkeerd, tot maximaal 100 plaatsen.
Op basis van de opgave uit de kernen: Erp: 100, Boerdonk: 36, Keldonk: 54, Eerde: (schatting 80), Zijtaart: 65,    Mariaheide: 60, H. Hart: 59,  Lambertus: 100
Echtparen en gezinnen kunnen alleen dan bij elkaar zitten als daarvoor speciaal banken/plaatsen zijn gereserveerd.
Tijdens de eredienst blijft men op de plaats.
Indien mogelijk is de ingang van de kerk een andere dan de uitgang. Er zijn veilige looproutes aangegeven. In de kapellen zijn bidplaatsen aangegeven en het maximum aantal bezoekers.
Zet de deuren zo veel mogelijk open en vast, zodat niet iedereen de klinken of handvatten hoeft aan te raken.
In alle kerken staat een dispenser bij de ingang en in de pastorie om de handen te ontsmetten.

Opgave
Voor de viering is een lijst samengesteld van mensen die zich hebben opgegeven of die u kunt verwachten. Daarbij is rekening gehouden met de intenties.
Die lijst wordt gecheckt bij binnenkomst.  En er wordt een telling bijgehouden.
Melden zich mensen die zich niet hebben opgegeven, noteer dan de naam en vraag naar de gezondheid. Zijn er zeker voldoende zitplaatsen, dan kunnen zij een plaats innemen. Bij twijfel worden zij verzocht te wachten tot een paar minuten voor de viering start.
Er dienen liefst twee personen achter in de kerk aanwezig te zijn. Deze persoon of personen dragen handschoenen.
Ze heten de kerkgangers welkom en controleren hun naam op de aanmeldingslijst. Hij/zij vraagt naar de gezondheidstoestand. Ook let hij/zij op dat de kerkgangers hun handen reinigen met de reinigingsgel uit de gereedstaande dispenser.
De andere persoon controleert of men op de aangegeven plaatsen in de kerk gaat zitten en niet te dicht bij elkaar.  Denk aan de 1,5 meter afstand! Ook de binnekomende mensen wachten op 1,5m afstand van elkaar.

Misboekjes
Als er boekjes zijn liggen die op de gemarkeerde plaatsen. Na afloop worden ze opgehaald door de koster (met handschoenen) en ten minste 4 dagen op een veilige plek bewaard. Zijn er meerdere diensten in het weekend, dan dienen voor elke dienst ‘schone’ boekjes gebruikt te worden. Daarna kunnen boekjes waarin meerdere vieringen zijn opgenomen opnieuw worden gebruikt.

Zingen en muziek
We mogen samen bidden maar niet zingen. Ook als er een cantor is, mag dat geen uitnodiging tot meezingen zijn.  De cantor staat op zo groot mogelijke afstand van de andere aanwezigen (koorzolder?) Orgel of een ander instrument kan wel. Een c.d. kan natuurlijk ook.

Lectoren
Lectoren kunnen lezen vanaf de ambo. Zij doen dat uit het eigen misboekje.  Zorg indien mogelijk voor een eigen ambo/lezenaar met eigen microfoon.  Als dat niet mogelijk ontsmetten de lectoren hun handen (dispenser of doekjes) voordat zij naar de ambo gaan en raken de microfoon niet aan. De microfoons dienen na elke dienst gereinigd te worden.

Misdienaars
Als de ruimte op het priesterkoor dat toelaat dan kan er 1 misdienaar/acoliet aanwezig zijn.
Ook deze houdt rekening met de 1,5m afstand van elkaar.

Collecte
Er zal tijdens de offerande geen collecte plaatsvinden. De mensen wordt gevraagd om na afloop hun bijdrage in het daarvoor klaar staande offerblok (of wat u gewend bent) te deponeren. Eventueel worden daar de collectanten bij betrokken.
Bij het offerblok dient een dispenser te staan zodat de kerkgangers na hun offer de handen kunnen ontsmetten. Dispenser welke bij de communie is gebruikt of dezelfde welke bij binnenkomst is gebruikt.
Laat de donaties zo mogelijk enige dagen rusten op een beschermde plaats en verzamel ze dan met handschoenen aan.

Communie uitreiken
Het team heeft gekozen voor de oplossing van de ‘communiebank of tafel’. Voor in de kerk, bij het priesterkoor, worden op enige afstand van elkaar, schaaltjes neergezet waarin 1 hostie ligt. Bij een eucharistieviering worden die tijdens het eucharistisch gebed geconsacreerd. De koster kan dit vooraf aan de viering (met handschoenen aan) klaarzetten op basis van de opgave, en eventueel voor de viering start, aanvullen op basis van de telling bij binnenkomst.
Bij een Woord en Communieviering is het ook denkbaar dat al wel de schaaltjes klaar staan maar dat die tijdens een kort moment van muziek voor of na het uitspreken van het communiegebed worden gevuld door b.v. de koster en de voorganger (met handschoenen).
Daarna komen de mensen op 1,5 meter afstand naar voren, ontsmetten hun handen door gebruik te maken van de dispenser en nemen uit het schaaltje zelf de hostie. De voorganger en de acoliet/ misdienaar kan op enige afstand staan en daarbij steeds uitspreken: ‘het lichaam van Christus’.
Voor de eerste tijd heeft hebben bestuur en team voor alle kernen schaaltjes aangeschaft die enkele keren bruikbaar zijn. Ze kunnen licht worden gereinigd maar als ze maar 1 keer in de week worden gebruikt, is het ook voldoende ze op een veilige schone plek te bewaren. Zijn er meerdere kerkdiensten in het weekend, dan dienen per dienst nieuwe, schone bakjes gebruikt te worden.

Koffie drinken
Het spreekt vanzelf dat dit niet mogelijk is tenzij er een zaal of tuin is die zoveel ruimte biedt dat ieder op 1,5 meter afstand blijft.

Ventileren en desinfecteren
Zolang de kerk maar 1 keer in de week in het weekend wordt gebruikt, kan worden volstaan met het normaal schoonhouden van de kerk en het zo goed mogelijk ventileren na (en zo mogelijk tijdens) de dienst.  Als er binnen enkele dagen (niemand geeft dit precies aan) meerdere bijeenkomsten zijn in de kerk (b.v. uitvaart) dan wordt het wel nodig om zowel op het priesterkoor als in de kerk, zoveel mogelijk te desinfecteren en b.v. ook zitplaatsen, ambo’s en altaar af te nemen. Voldoende te ventileren.
In de meeste van onze kerken is er niet of nauwelijks in voorzien dat ramen open kunnen worden gezet. Het is niet de bedoeling de mensen ‘op de tocht’ te zetten maar wellicht dat tijdens de viering toch een aantal deuren open kan blijven staan, zodat er enige luchtcirculatie is.

Materialen
Dispensers zijn al geleverd.  De bakjes voor de communie zijn aangeschaft voor elke kerk voldoende voor enkele vieringen. Voor elke kerk ligt ook een pakje van 5 wasbare mondkapjes klaar, mochten zich calamiteiten voordoen waarbij je toch dicht bij iemand moet komen. Ze zijn bedoeld voor de sacristieën + een pakje ontsmettingsdoekjes die bv. tijdens de viering gebruikt kunnen worden om even iets af te vegen.
De stickers en pijlen zijn besteld.
Zelf wordt iedereen gevraagd, goed passende handschoenen voor kosters en anderen die dat nodig hebben aan te schaffen.
Zodra het pakket compleet is, laten we weten hoe je het kunt afhalen of hoe ze ter plaatse komen.
Eind juni maakt het bestuur een afspraak om met elke kern even de maatregelen door te nemen en te kijken of alles op orde is. Het bestuur is hier eindverantwoordelijk, en al zullen we niet elke week worden gecontroleerd, er wordt wel gehandhaafd. Ook kerken kunnen bij niet opvolgen van de RIVM regels een boete krijgen van 4.000 Euro.

Dit zijn zo de belangrijkste richtlijnen.  Het is natuurlijk heel verheugend dat we weer mogen vieren en bij elkaar komen, maar alles bij elkaar gaan we toch een heel avontuur aan, waarbij niet alles meteen tot in de puntjes geregeld zal zijn. En het zal zeker wennen zijn, op afstand van elkaar,  niet zingen…..

Wij hopen dat niemand zich daardoor zal laten ontmoedigen en dat we elkaar weer mogen ontmoeten in gebed en geloof vanaf het eerste weekend van juli.

15 juni, team en bestuur Franciscusparochie