Caritas

Doelstelling

De werkgroep Caritas is er om hulp vragende inwoners van de voormalige gemeente Veghel te helpen door het aanbieden van (im)materiële hulp en hen met begeleiding weer de weg te wijzen om zelfstandig de problemen op te kunnen lossen.

Criteria voor hulpverlening

Aan de hulpverlening door Caritas worden de volgende voorwaarden en criteria gesteld:

  • Alleen inwoners van de voormalige gemeente Veghel, inclusief de kerkdorpen, komen in aanmerking voor hulp, ongeacht de geloofsovertuiging;
  • Er wordt in principe geen structurele of blijvende hulp verleend. Getracht wordt de hulpvrager weer zover te krijgen, dat hij weer zelfstandig zijn zaken kan regelen;
  • Drugs- en alcoholverslaafden worden niet geholpen, maar doorverwezen naar de betreffende gespecialiseerde hulporganisaties;
  • De vrijwilligers van Caritas richten zich vooral op de begeleiding van de hulpvrager, waarbij steeds contact wordt gehouden met de professionals;
  • In sommige schrijnende gevallen wordt ook financiële hulp verleend door gehele of gedeeltelijke betaling van achterstallige verplichtingen, zoals huurachterstanden of niet op tijd betaalde energiekosten. In de meeste gevallen wordt hierdoor uitzetting of afsluiting van energie voorkomen.

Aanmelding voor hulpverlening

Het opsporen van mensen die hulp nodig hebben is een moeilijke en belangrijke taak waarmee wij voorzichtig en terughoudend omgaan. Ook voor de hulpvrager is het vaak een moeilijke stap om persoonlijke en/of financiële hulp te vragen. De verzoeken om hulp komen meestal van de eigen Telefoondienst, pastores, verenigingen en professionele instanties, zoals de afdeling Sociale Zaken, maatschappelijk werk, GGZ Bemoeizorg, woningbouwstichting Area, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Thuiszorg. Met deze instanties wordt ook regelmatig overlegd en informatie uitgewisseld. Wij vinden het uitermate belangrijk om met deze instanties een goede persoonlijke relatie te hebben waardoor er korte lijnen ontstaan en snel en adequaat hulp kan worden verleend.

(Financiële) hulpverlening.

Om in noodgevallen financiële hulp te kunnen verlenen moeten er uiteraard gelden beschikbaar zijn. Hiervoor wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen van de R.K. Stichting Armen van Veghel. In hun statuten is geregeld, dat deze gelden alleen mogen worden gebruikt voor inwoners van de voormalige gemeente Veghel. Met toestemming van de Stichting is deze bepaling ook van toepassing op de kerkdorpen. Daarnaast hebben we enkele mensen bereid gevonden om voor een aantal jaren een aanzienlijke jaarlijkse bijdrage te verlenen om dit werk te kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen we voor de Paaspakkettenactie rekenen op een sponsor om iets extra’s aan het pakket toe te voegen.

Er wordt ook regelmatig hulp verleend op immaterieel vlak, waarbij gedacht moet worden aan het bijwerken van de administratie, overleg met schuldeisers en invullen van formulieren voor het aanvragen van hulp en toeslagen bij de belastingdienst. Wij worden de laatste tijd regelmatig gevraagd om voor hulpvragers voorschotten beschikbaar te stellen in afwachting van nog te ontvangen uitkeringen of andere financiële bijdragen. Het vreemde hierbij is, dat er in de praktijk door de overheid geen mogelijkheid is hierin te voorzien. Aangezien wij hiervoor niet over middelen beschikken, zullen we dit probleem aankaarten bij de gemeente Meierijstad.

Paaspakkettenactie

Jaarlijks organiseert de werkgroep Caritas een Paaspakkettenactie, wat als een groot succes kan worden genoemd. Door het aanbieden van een pakket met dagelijks benodigde levensmiddelen en een bedrag aan contant geld, proberen wij de feestdagen voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving iets aangenamer te maken. De adressen van de personen die in aanmerking komen voor een pakket ontvangen wij van sociale organisaties binnen Veghel. Door de werkgroep Caritas wordt dit adressenbestand niet verder beoordeeld. Wij zorgen alleen voor de inhoud van het pakket en voeren de onderhandelingen met de leverancier over de prijs, waarbij wij jaarlijks kunnen rekenen op een fikse korting. De pakketten kunnen worden afgehaald op de pastorie na overlegging van een aan de persoon gericht schrijven.

Vragen en contact

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Hulpdienst Diakonie, . Bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur

Folder Caritas