Corona-dossier: maatregelen Nederlandse bisschoppen conferentie vanaf 1 juni

Onderstaand vindt u de nieuwe aankondigingen van de Nederlandse bisschoppen inzake het vieren in onze kerkgebouwen en het pastoraat in de parochies ten tijden van de Coronacrisis. Bestuur en team van de Franciscusparochie beraden zich over de toepassing ervan in de kerken van de Franciscusparochie. Op zeer korte termijn volgt van het bestuur een duidelijke omschrijving wat van de geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie wordt verwacht.

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig  te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Voor een volledig overzicht van de maatregelen klik op:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN

Tot slot: Er volgt z.s.m. een aanbod vanuit het bisdom om de parochies te helpen bij de aanmeldingen van de kerkgangers.

Voor vragen over het bovenstaande mail naar: óf bel naar: 073 523 2058